Giá cả

Bên cạnh chi phí khởi tạo, đào tạo (nếu có) thì chi phí cho một license dành cho một người dùng  G Suite Business là:

-         2.520.000 đồng/người dùng/năm (tương đương với 120 USD), nếu chi trả theo phương thức hàng năm.

-         210.000 đồng/người dùng/tháng (tương đương 10 USD), nếu chi trả theo phương thức hàng tháng.


G Suite Business 
G Suite Basic và sản phẩm khác

Bao gồm bộ nhớ không giới hạn, Google Vault và các tính năng nâng cao khác

 Chi phí        
2.765.000/năm/người dùng  
Áp dụng cho 20 tài khoản đầu tiên  3.456.000/năm/người dùng  
Áp dụng cho tài khoản thứ 21 trở lên