Thông tin‎ > ‎

Cài đặt định tuyến email sắp không còn được sử dụng

posted Jan 22, 2017, 4:43 PM by My Lien   [ updated Jan 24, 2017, 5:50 PM ]
Các cài đặt này sắp không còn được sử dụng, thay vào đó sẽ là một cài đặt hợp nhất - đó là cài đặt 
Định tuyến.

Vào ngày 1 tháng 12 năm 2016, bạn sẽ không thể tạo hoặc chỉnh sửa các cài đặt không còn được sử dụng.

https://docs.google.com/document/d/1YwyoqA_CXygwFl0n0JIMU4lCcjwq9jYUFbIwURKWuYw/edit?usp=sharing