Thông tin‎ > ‎

Giới thiệu công cụ mới dành cho Google Drive

posted Mar 15, 2017, 6:20 PM by My Lien   [ updated Mar 15, 2017, 6:21 PM ]
Google Drive luôn giúp mọi người dễ dàng lưu trữ, đồng bộ và chia sẻ tập tin an toàn. Nhưng khi các công ty lớn hơn chuyển sang Cloud, có nhiều điều cần nghĩ đến - chẳng hạn như rủi ro vi phạm dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu và tương thích với các công cụ kế thừa. Google đã và đang nỗ lực để giải quyết những phức tạp này cho doanh nghiệp.
https://docs.google.com/document/d/1AqeI4JrR4mk5LgYl8qpwpSBqk1KhqlSj5p1xRJ9Dneo/edit?usp=sharing