Thông tin‎ > ‎

G Suite Enterprise

posted Feb 7, 2017, 5:00 PM by My Lien
G Suite Enterprise là bộ ứng dụng văn phòng cao cấp có các tính năng và điều khiển nâng cao.
Email doanh nghiệp thông qua Gmail: nhận địa chỉ email doanh nghiệp có chứa tên của công ty (you@yourcompany). Ngoài ra cũng có thể tạo bí danh email nhóm, chẳng hạn như sales@yourcompany.
https://docs.google.com/document/d/1k-8qPbe3Zu_72ktNopRjLSkDg3JAEuzffEsPfPjjINk/edit?usp=sharing