Thông tin‎ > ‎

Hai thay đổi cho điều hướng phần báo cáo trong Admin console

posted Dec 11, 2017, 5:25 PM by My Lien   [ updated Dec 11, 2017, 5:26 PM ]
Google đang thực hiện hai thay đổi trong
Admin console để cải thiện khả năng hiển thị của các báo cáo cho các ứng dụng G Suite cụ thể.Thay đổi thứ nhất, Google sẽ đổi tên "Báo cáo tổng hợp" (“Aggregate Reports”) thành "Ứng dụng" (“Apps”).
https://docs.google.com/document/d/1V9Fvn1MUSUZSQkM2Ffi6gxOINV_u1tVbptbmlSO1q3o/edit?usp=sharing