Thông tin‎ > ‎

Hỗ trợ in và xem trước sự kiện trong báo cáo kiểm tra Google Drive

posted Jul 27, 2015, 7:16 PM by My Lien   [ updated Jan 18, 2016, 5:13 PM ]
Sau khi
bổ sung tính năng hỗ trợ tải dữ liệu sự kiện trong báo cáo kiểm tra Google Drive, hôm nay Google đã thêm tính năng hỗ trợ in và xem trước các sự kiện.  Cũng như tính năng hỗ tợ tải về dữ liệu sự kiện, tính năng ra mắt hôm nay sẽ bao gồm việc in và xem trước sự kiện đối với tập tin thuộc hoặc không thuộc định dạng Google.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3VzZYYjluR0V5UlE/view?usp=sharing