Thông tin‎ > ‎

Kích hoạt Sites mới trong giao diện điều khiển Admin Console

posted Dec 8, 2016, 4:46 PM by My Lien
Đề tài này dành riêng cho quản trị viên kích hoạt Google Sites mới.

Là quản trị viên G Suite, bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa khả năng tạo và chỉnh sửa Sites.

Lưu ý: Để kích hoạt Sites mới, cần bật Drive theo yêu cầu đơn vị tổ chức.

https://docs.google.com/document/d/1HnTfH3M_k_AQJwQmiSWgqmpO2nvuulN8UXYYq5JEcnc/edit?usp=sharing