Thông tin‎ > ‎

Người dùng Android có thể truy cập các ứng dụng công việc tại Google Play

posted Mar 4, 2017, 9:04 AM by My Lien
Gần đây, Google
thông báo rằng ứng dụng riêng của công ty sẽ được di chuyển từ "Private Channel" (chẳng hạn như thẻ "domain.com") đến thẻ "Ứng dụng công việc" trong Google Play Store.
https://docs.google.com/document/d/1JsywQRqmFJlfMnmCS72rUpX6U4xo6Nm45ONtwZrLh6I/edit?usp=sharing