Thông tin‎ > ‎

Thêm đơn vị tổ chức

posted Nov 20, 2016, 4:48 PM by My Lien
Để áp dụng các cài đặt khác nhau cho nhóm người dùng hoặc các thiết bị Chrome, quản trị viên có thể tạo đơn vị tổ chức, sau đó chỉ cần áp dụng các cài đặt riêng cho nhóm.
https://docs.google.com/document/d/1I9o-c4QScYYQp8lcsNUC_IVG0X28i40Eg2RllRtldXk/edit?usp=sharing