Thông tin‎ > ‎

Thiết lập mới dành cho Xác minh 2 bước

posted Jun 21, 2016, 5:57 PM by My Lien   [ updated Jun 21, 2016, 6:00 PM ]
Bảo mật là một trong những mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp cũng như quản trị viên Google Apps và nhiều doanh nghiệp yêu cầu nhân viên bật xác minh 2 bước (2SV) để giữ an toàn tài khoản. Có nhiều cách để người dùng chấp nhận yêu cầu đăng nhập thông qua xác minh 2 bước, hoặc sử dụng
Khóa bảo mật
https://docs.google.com/document/d/151YGJ3arwV7eV4C2SAM65PMK_KjThOx_ww2gh8XTUwc/edit?usp=sharing