Thông tin‎ > ‎

Whitelist Domains

posted Jul 26, 2015, 6:50 PM by My Lien
Hiện nay, các công ty không làm việc độc lập mà thường phụ thuộc vào quan hệ đối tác với các doanh nghiệp khác, các nhà cung cấp và các tổ chức, đó là chưa kể đến khách hàng. Là quản trị viên Google Apps, bạn có thể bảo vệ dữ liệu bằng cách hạn chế việc nhân viên chia sẻ tập tin Google Drive, Docs, Sheets, và Slides ra ngoài miền
https://docs.google.com/document/d/1Mfd2bzqgTj5Aovr_VVEq2rMVE3sZQzpjkumrkkyFSZY/edit?usp=sharing